براق 13 ساله نریان
تکه
سومار
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 2,550,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
آق قلا 5 0 2 0.00% 12,000,000
مجموع 15 0 3 0.00% 14,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
از 8 تا 28 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 52.0 8 / 11 01:11.420 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
از 4 تا 28 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 52.0 8 / 10 01:07.050 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
از 8 تا 32 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1700 52.0 7 / 10 01:59.990 -
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
از 0 تا 26 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1600 53.0 2 / 9 01:50.960 -
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
از 0 تا 30 حسن و مهدی اشموئیل دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 52.0 3 / 9 01:08.689 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
از 4 تا 30 حسن و مهدی اشموئیل دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 52.0 6 / 10 01:08.680 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
از 2 تا 26 حسن و مهدی اشموئیل دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 1000 53.0 4 / 11 01:12.180 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
از 0 تا 22 زنده یاد سلیم قبادی محمد اشموئیل امیر مختومی 1000 0.0 6 / 12 01:10.690 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 2 تا 32 محمد اشموئیل محمد اشموئیل امیر مختومی 1000 0.0 6 / 11 01:08.660 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 0 تا 32 حسن و مهدی اشموئیل رحمت الله رجال علی رجال 1000 0.0 9 / 11 01:11.340 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 78 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی علی رجال 1000 0.0 7 / 8 01:12.490 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 30 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی احمد پقه 1500 0.0 5 / 6 02:05.480 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
از 0 تا 10 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 3 / 7 01:10.090 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 0 تا 18 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 8 01:14.380 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 18 حسن و مهدی اشموئیل محمد اشموئیل بهروز پقه 1000 0.0 7 / 9 01:12.020 -