ماه منظر 12 ساله مادیان
آگوگ
ماه پیکر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 3,600,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 1 0.00% 3,600,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 0 تا 8 سعید محمدآلق ارازقلی ایری فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 6 01:03.520 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 0 تا 44 سعید محمدآلق ارازقلی ایری 1000 0.0 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 40 سعید محمدآلق ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:07.100 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده سعید محمدآلق جمال آموت ستار مهرانی 1000 0.0 8 / 8 01:04.730 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 0 تا 28 سعید محمدآلق جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 10 / 12 01:06.760 -