سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
علیرضا زنده دل جمشید روشنی محمد خوجملی 2200 0 9 02:29.130
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
یاشار عطاسیدی جمشید روشنی 1550 0 2 01:49.710
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
یاشار عطاسیدی جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 0 4 01:03.030
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
یاشار عطاسیدی عبدالرحمن زارعی بهزاد قلیخانی 1500 0 5 01:49.950
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
یاشار عطاسیدی عبدالرحمن زارعی احمد پقه 1700 0 8 01:58.660
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی احمد پقه 1000 0
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی اسماعیل کوچکی 1550 0 5 01:41.310
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی طاهر ایگدری 1600 0 4 01:45.850
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 0 5 01:43.310
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1000 0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1700 0 1 01:50.020
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1550 0 3 01:49.180
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 2 01:04.770
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
سمیرا عطاسیدی ابراهیم گوگ آرش ایری 1000 0 10 01:03.530
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
سمیرا عطاسیدی ابراهیم گوگ بایرام محمد قولاق 1000 0 8 01:05.780
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 0 3 01:05.150
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 0 7 01:07.740
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ 1000 0
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهنام صحراگرد 1000 0 9 01:06.110