سوناتا 12 ساله مادیان
سیگار
افشیت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 5 7.14% 31,700,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 18 1 5 5.56% 31,700,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
جمشید روشنی محمد خوجملی 2200 0.0 9 / 10 02:29.130 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
جمشید روشنی بی نام 1550 0.0 2 / 6 01:49.710 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 10 01:03.030 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
عبدالرحمن زارعی بهزاد قلیخانی 1500 0.0 5 / 10 01:49.950 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
عبدالرحمن زارعی احمد پقه 1700 0.0 8 / 9 01:58.660 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
حاجی محمد نوایی احمد پقه 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
حاجی محمد نوایی اسماعیل کوچکی 1550 0.0 5 / 7 01:41.310 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حاجی محمد نوایی طاهر ایگدری 1600 0.0 4 / 10 01:45.850 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 0.0 5 / 11 01:43.310 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1700 0.0 1 / 11 01:50.020 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1550 0.0 3 / 8 01:49.180 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
حاجی محمد نوایی نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 2 / 10 01:04.770 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
ابراهیم گوگ آرش ایری 1000 0.0 10 / 11 01:03.530 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
ابراهیم گوگ بایرام محمد قولاق 1000 0.0 8 / 9 01:05.780 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 0.0 3 / 9 01:05.150 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 0.0 7 / 12 01:07.740 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
ابراهیم گوگ بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
ابراهیم گوگ بهنام صحراگرد 1000 0.0 9 / 12 01:06.110 -