سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
علیرضا زنده دل جمشید روشنی محمد خوجملی 2200 9 2:29.13
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
یاشار عطاسیدی جمشید روشنی 1550 2 1:49.71
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
یاشار عطاسیدی جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 4 1:03.03
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
یاشار عطاسیدی عبدالرحمن زارعی بهزاد قلیخانی 1500 5 1:49.95
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
یاشار عطاسیدی عبدالرحمن زارعی احمد پقه 1700 8 1:58.66
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی احمد پقه 1000  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی اسماعیل کوچکی 1550 5 1.41.31
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی طاهر ایگدری 1600 4 1.45.85
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 5 1.43.31
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1000  
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی بهزاد قلیخانی 1700 1 1:50:02
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1550 3 1:49.18
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
سمیرا عطاسیدی حاجی محمد نوایی نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 2 1:04:77
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
سمیرا عطاسیدی ابراهیم گوگ آرش ایری 1000 10 1:03:53
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
سمیرا عطاسیدی ابراهیم گوگ بایرام محمد قولاق 1000 8 1:05:78
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 3 1:05:15
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهزاد قلیخانی 1000 7 1:07:74
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ 1000
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
یونس عطا سیدی ابراهیم گوگ بهنام صحراگرد 1000 9 1:06:11