سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
سیداحمد موسوی ایران توسعه ستار مهرانی 1000 2 1:03.50
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
سیداحمد موسوی ایران توسعه ستار مهرانی 1000 3 1:04.48
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1000 1 1:06.56