سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
سیداحمد موسوی ایران توسعه ستار مهرانی 1000 0 2 01:03.500
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
سیداحمد موسوی ایران توسعه ستار مهرانی 1000 0 3 01:04.480
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1000 0 1 01:06.560