ساغر دریم 11 ساله مادیان
لاکی دریم
ساغر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
تهران 3 1 3 33.33% 21,250,000
مجموع 3 1 3 33.33% 21,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
ایران توسعه ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 9 01:03.500 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
ایران توسعه ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 8 01:04.480 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
ایران توسعه بی نام 1000 0.0 1 / 7 01:06.560 -