پانته آ 11 ساله مادیان
دولاب
پروین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 30,050,000
تهران 5 1 5 20.00% 32,700,000
مجموع 11 2 8 18.18% 62,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
امانقلی خوجملی بی نام 1000 52.0 -
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 3 / 7 01:02.270 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 10 01:01.440 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 8 01:00.160 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 6 01:02.770 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
حمید روشنی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 7 01:03.070 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
حمید روشنی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 10 00:59.680 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 11 01:02.090 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
حمید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 11 00:59.930 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حمید روشنی بی نام 1000 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 12 01:06.600 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
رشید روشنی بی نام 1000 55.0 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1388/07/17
فرهاد قزل بی نام 1000 0.0 2 / 6 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
فرهاد قزل بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
فرهاد قزل بی نام 1000 0.0 2 / 7 01:09.640 -