سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
آذین محمد زاده امانقلی خوجملی 1000 52
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
آذین محمد زاده امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 3 1:02.27
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
آذین محمد زاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7 1:01.44
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
آذین محمد زاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:00.16
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
آذین محمد زاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:02.77
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
آذین محمد زاده حمید روشنی قربان محمد اودک 1000 1 1:03.07
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
ایمان محمدزاده حمید روشنی یاسر جرجانی 1000 2 0:59.68
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی 1000 6 1:02.09
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
ایمان محمدزاده حمید روشنی ستار مهرانی 1000 1 0:59.93
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
ایمان محمدزاده حمید روشنی 1000
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی 1000 9 1:06.60
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
ایمان محمدزاده رشید روشنی 1000 55
هفته پنجم پاییزه - تهران
1388/07/17
ایمان محمدزاده فرهاد قزل 1000 2  
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
ایمان محمدزاده فرهاد قزل 1000
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
ایمان محمدزاده فرهاد قزل 1000 2 1:09.64