فراری 12 ساله مادیان
وات سکرت
بی باک2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 0 2 0.00% 5,550,000
بندرترکمن 7 1 1 14.29% 15,000,000
آق قلا 5 0 2 0.00% 5,100,000
مجموع 26 1 5 3.85% 25,650,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
یعقوب زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 9 / 11 01:02.480 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
یعقوب زارعی کسلخه امین محمدی 1000 0.0 6 / 11 01:01.580 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
ناز محمد قره داشلی بی نام 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
ناز محمد قره داشلی بهروز پقه 1000 0.0 7 / 8 01:00.450 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 4 00:59.300 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
حمید توماچ نادر صالح پور 1000 0.0 11 / 12 01:04.640 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
حمید توماچ طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 11 01:01.950 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
قربان توماچ آرش ایری 1000 0.0 10 / 11 01:05.950 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
قربان توماچ قربان محمد اودک 1000 0.0 10 / 10 01:02.300 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
حمید توماچ عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 5 01:01.890 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
حمید توماچ اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 / 9 01:03.460 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حمید توماچ آق اویلی بشگرد 1000 0.0 6 / 8 01:04.120 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
حمید توماچ عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 11 01:07.800 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 7 01:03.010 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
عبدالخالق ایری بی نام 1000 0.0 7 / 8 01:01.550 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
عبدالخالق ایری بهزاد قلیخانی 1200 0.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
عبدالخالق ایری محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 9 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 9 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
طواق بردی خوجه پور یاسر جرجانی 1000 0.0 7 / 12 01:07.260 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
طواق بردی خوجه پور نورمحمد بشگرد 1000 0.0 3 / 11 01:04.550 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
طواق بردی خوجه پور عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 9 01:08.820 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
طواق بردی خوجه پور بی نام 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
طواق بردی خوجه پور بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
طواق بردی خوجه پور آق اویلی بشگرد 1000 0.0 8 / 12 01:06.360 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
یعقوب زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 0.0 10 / 12 01:14.740 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 9 / 11 01:09.530 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 9 / 9 01:18.820 -