سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
بهمن و امان قریشی یعقوب زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 9 1:02.48
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
بهمن و امان قریشی یعقوب زارعی کسلخه امین محمدی 1000 6 1:01.58
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
بهمن و امان قریشی ناز محمد قره داشلی 1000
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
امان قریشی ناز محمد قره داشلی بهروز پقه 1000 7 1:00.45
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
امان قریشی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 1 0:59.30
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ نادر صالح پور 1000 11 1:04.64
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ طاهر ایگدری 1000 4 1:01.95
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
قربان محمد توماچ قربان توماچ آرش ایری 1000 10 1:05.95
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
قربان محمد توماچ قربان توماچ قربان محمد اودک 1000 10 1:02.30
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
قربان الهی حمید توماچ عبداله قولرعطا 1000 3 1:01.89
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
گل محمد توماچ حمید توماچ اسماعیل کوچکی 1000 5 1:03.46
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
گل محمد توماچ حمید توماچ آق اویلی بشگرد 1000 6 1:04.12
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
قربان محمد توماچ حمید توماچ عبدالناصر قزل 1000 8 1:07.80
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
آرمان امان زاده اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 5 1:03.01
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
آرمان امان زاده عبدالخالق ایری 1000 7 1:01.55
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
آرمان امان زاده عبدالخالق ایری بهزاد قلیخانی 1200  
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
آرمان امان زاده عبدالخالق ایری محمود قولرعطا 1000 3  
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
آرمان امان زاده عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 3  
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
آرمان امان زاده طواق بردی خوجه پور یاسر جرجانی 1000 7 1.07.26
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
آرمان امان زاده طواق بردی خوجه پور نورمحمد بشگرد 1000 3 1:04:55
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
مهران ساریخانی طواق بردی خوجه پور عبداله قولرعطا 1000 6 1:08:82
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
مهران ساریخانی طواق بردی خوجه پور 1000  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
مهران ساریخانی طواق بردی خوجه پور 1000  
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
مهران امان زاده سید طواق بردی خوجه پور آق اویلی بشگرد 1000 8 01.06.36
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
آرمان سیدی یعقوب زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 10 1:14:74
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
مجید سیدی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 9 1:09:53
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
مجید سیدی رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 9 1:18:82