ذوالجناح 15 ساله نریان
برفین
جری
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 12,000,000
مجموع 3 1 1 33.33% 12,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 2 تا 40 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 4 / 6 01:55.020 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
هندیکاپ حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد احمد پقه 1550 52.0 6 / 11 02:01.740 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 0 تا 12 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 12 01:11.620 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
از 0 تا 12 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1388/07/03
از 0 تا 50 حاجی ماشاا.. پور سلیمان نفس بردی مختوم نژاد 1000 0.0 -