نیوجرسی 14 ساله نریان
شینکورز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 16,500,000
تهران 3 1 2 33.33% 30,700,000
مجموع 8 1 4 12.50% 47,200,000