سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
دادجان اونق محمدشریف تاتاری 1000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
دادجان اونق محمدشریف تاتاری عبداله قولرعطا 1000 8 1:01.66
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
دادجان اونق آشجان قزل بهزاد قلیخانی 1000 3 1:02.21
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
دادجان اونق آشجان قزل عبدالناصر قزل 1000 4 1:00.53
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
دادجان اونق آشجان قزل محمد خوجملی 1000 2 1:01.096
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
دادجان اونق آشجان قزل قربان محمد اودک 1000 8 1:01.01
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
دادجان اونق نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 6 1:05.88
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
دادجان اونق نورمحمد اونق متین آموت 1000 8 1:05.39
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
دادجان اونق نورمحمد اونق ستار مهرانی 1000 2 1:01.76
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
دادجان اونق نورمحمد اونق ستار مهرانی 1000 2 1:01.64
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
دادجان اونق نورمحمد اونق قربان محمد اودک 1000  
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
دادجان اونق نورمحمد اونق کمال دالی جه عطا 1000 1 1:05.40
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
دادجان اونق نورمحمد اونق بایرام محمد قولاق 1000 8 1:06.65
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دادجان اونق نورمحمد اونق بایرام محمد قولاق 1000 8 1:07.09