آیخان 12 ساله نریان
بگونیا
نوبرشیرین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
0 حمید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 11 / 11 01:15.110 -