تلاش 11 ساله مادیان
بلاش
لاله وش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 4 8 33.33% 122,150,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 25,000,000
تهران 5 1 2 20.00% 18,750,000
مجموع 18 6 11 33.33% 165,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54.0 5 / 6 01:40.290 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
آق اویلی بشگرد بی نام 1000 54.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 55.0 4 / 5 01:47.850 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 55.0 3 / 6 01:00.330 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 54.0 1 / 4 01:45.630 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 55.0 4 / 7 01:41.550 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 53.0 1 / 6 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 57.0 1 / 5 01:44.140 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 53.0 3 / 8 01:47.910 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0.0 2 / 6 01:41.620 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54.0 1 / 6 01:41.470 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 4 / 5 01:02.040 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0.0 1 / 6 01:41.770 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 8 01:01.240 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
شرکت سرخدشت بی نام 1500 50.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
شرکت سرخدشت محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 8 01:01.830 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1400 50.0 6 / 7 01:32.660 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1000 0.0 2 / 11 01:03.100 -
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
شرکت سرخدشت بی نام 1000 50.0 1 / 4 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
شرکت سرخدشت بی نام 1000 0.0 -