سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54 5 1:40.29
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد 1000 54
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 55 4 1:47.85
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 55 3 1:00.33
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 54 1 1:45.63
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 55 4 1:41.55
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 53 1  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 57 1 1:44.14
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 53 3 1:47.91
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 2 1:41.62
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54 1 1:41.47
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 4 1:02.04
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 1 1:41.77
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 3 1:01.24
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1500 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت محمد خوجملی 1000 4 1:01.83
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1400 50 6 1:32.66
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1000 2 1:03.10
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 50 1  
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000