سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54 5 01:40.290
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد 1000 54
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 55 4 01:47.850
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 55 3 01:00.330
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 54 1 01:45.630
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 55 4 01:41.550
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 53 1
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1650 57 1 01:44.140
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1700 53 3 01:47.910
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0 2 01:41.620
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1550 54 1 01:41.470
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 4 01:02.040
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0 1 01:41.770
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 3 01:01.240
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1500 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت محمد خوجملی 1000 0 4 01:01.830
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1400 50 6 01:32.660
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت نسیم بابایی 1000 0 2 01:03.100
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 50 1
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 0