رخش 12 ساله نریان
رخش
غزل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 0 0.00% 0
مجموع 4 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
هندیکاپ مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1700 50.0 6 / 6 02:30.570 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 0 تا 30 مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 12 / 12 01:19.490 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 5 / 12 01:14.330 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
0 مختار گوگ نژاد نظرمحمد گوگ نژاد طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 9 01:20.450 -