خان سلاق 12 ساله نریان
فایتر هورس
منگلی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 4 9 40.00% 78,900,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 7,000,000
مجموع 11 4 10 36.36% 85,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
هندیکاپ حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد عبداله قولرعطا 1600 55.0 1 / 8 01:54.960 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هندیکاپ حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 7 01:06.910 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
هندیکاپ حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد نادر صالح پور 1000 57.0 1 / 8 01:05.880 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 30 تا 78 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد قربان محمد اودک 1500 0.0 2 / 6 01:42.970 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
از 24 تا 78 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 2 / 8 01:05.160 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 52 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 0.0 2 / 8 01:04.520 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 78 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 8 01:05.830 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
هندیکاپ حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد رضا کریمی 1700 53.0 3 / 6 02:04.410 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 8 تا 50 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 9 01:08.350 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده عبدالحی بیک تاج محمد گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 1 / 12 01:09.500 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
0 عبدالحی بیک تاج محمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 9 01:15.500 -