سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
مهندس پولاد نیازی نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 57 3 01:39.390
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
مهندس پولاد نیازی نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 55 1 01:39.520
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
مهندس پولاد نیازی نصرت ا... خوجملی نادر صالح پور 1000 55 2 00:59.400
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
مهندس پولاد نیازی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 56 3 00:59.730
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
مهندس پولاد نیازی ارازقلی ایری محمد خوجملی 1700 56 3 01:44.820
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
یارعلی وحاجی دوردی روحی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 54 1 00:58.670
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
یارعلی وحاجی دوردی روحی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 56 2 01:40.760
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
رضا عظیمی ستار مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 56 3 00:58.580
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
رضا عظیمی ستار مهرانی کمال دالی جه عطا 2200 55 1 02:22.790
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
رضا عظیمی ستار مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 54 2 00:56.379
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
رضا عظیمی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 54 3 01:39.010
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
رضا عظیمی رحیم بردی مهرانی عید محمد غراوی 1000 54 7 00:59.070
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
آرین و آرتین عظیمی تویلی قربانی ستار مهرانی 1500 55 4 01:38.410
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
رضا عظیمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 55 2 01:30.970
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
آرین و آرتین عظیمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57 5 01:00.720
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
آرین و آرتین عظیمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 1 01:40.950
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حمید نیکومنش تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 2 00:58.780
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 56 2 01:35.840
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 00:58.900
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی 1550 53 1 01:43.130
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی 1000 52 2 00:57.860
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی 1000 56 1 00:57.980
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی 1000 54 1 00:59.550