دبی رویال 13 ساله مادیان
Destination
رویال لاهینا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 8 19 40.00% 312,100,000
تهران 3 0 1 0.00% 9,250,000
مجموع 23 8 20 34.78% 321,350,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 57.0 3 / 5 01:39.390 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1600 55.0 1 / 3 01:39.520 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
نصرت ا... خوجملی نادر صالح پور 1000 55.0 2 / 9 00:59.400 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 56.0 3 / 5 00:59.730 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
ارازقلی ایری محمد خوجملی 1700 56.0 3 / 8 01:44.820 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 54.0 1 / 6 00:58.670 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 56.0 2 / 5 01:40.760 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
ستار مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 56.0 3 / 5 00:58.580 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
ستار مهرانی کمال دالی جه عطا 2200 55.0 1 / 4 02:22.790 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
ستار مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 7 00:56.379 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 54.0 3 / 6 01:39.010 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
رحیم بردی مهرانی عید محمد غراوی 1000 54.0 7 / 7 00:59.070 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
تویلی قربانی ستار مهرانی 1500 55.0 4 / 5 01:38.410 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 55.0 2 / 5 01:30.970 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57.0 5 / 7 01:00.720 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55.0 1 / 5 01:40.950 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 2 / 6 00:58.780 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 56.0 2 / 5 01:35.840 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 5 00:58.900 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حمید روشنی محمد خوجملی 1550 53.0 1 / 8 01:43.130 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 52.0 2 / 7 00:57.860 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 56.0 1 / 6 00:57.980 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حمید روشنی محمد خوجملی 1000 54.0 1 / 8 00:59.550 -