سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 2200 0 6 02:29.300
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی 1600 0
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 0 6 01:00.720
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی 1600 50
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 00:59.840
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی عبداله قولرعطا 1500 0 1 01:39.220
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:00.120
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 2 00:59.010
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 4 00:59.530
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:00.119
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:01.120
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:03.440
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
محمد امین مهاجر تویلی قربانی 1500 0
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 4 01:01.170
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی 1550 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 0 3 01:03.480
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:05.610