سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 2200 6 2:29.30
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی 1600
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 6 1:00.72
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی 1600 50
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 1 0:59.84
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی عبداله قولرعطا 1500 1 1:39.22
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 3 1:00.12
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 2 0:59.01
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 4 0:59.53
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:00.119
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:01.12
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:03.44
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
محمد امین مهاجر تویلی قربانی 1500
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 4 1:01.17
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی 1550
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 3 1:03.48
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حاج عبدالغفور جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:05.61