گل وین 11 ساله مادیان
گریکاس
وینر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 3 7 25.00% 62,700,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 7,000,000
مجموع 13 3 8 23.08% 69,700,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 2200 0.0 6 / 8 02:29.300 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
جمشید جرجانی بی نام 1600 0.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 8 01:00.720 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
جمشید جرجانی بی نام 1600 50.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 10 00:59.840 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
جمشید جرجانی عبداله قولرعطا 1500 0.0 1 / 6 01:39.220 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 9 01:00.120 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 8 00:59.010 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 4 / 6 00:59.530 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 11 01:00.119 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 10 01:01.120 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 11 01:03.440 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
تویلی قربانی بی نام 1500 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 4 / 10 01:01.170 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
تویلی قربانی بی نام 1550 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 10 01:03.480 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 11 01:05.610 -