پیکوسنس 12 ساله نریان
پیکولو
آتم سنس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 1 11.11% 14,000,000
مجموع 9 1 1 11.11% 14,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
هندیکاپ علی اصغر بیک وردی مهدی صادقی حمید صادقلو 1000 52.0 9 / 9 01:03.260 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
از 4 تا 90 محمدرئوف و عارف چوری مجید خوجملی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 7 01:03.040 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
از 4 تا 34 محمدرئوف و عارف چوری مجید خوجملی احمد پقه 1000 0.0 7 / 7 01:01.900 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
از 0 تا 36 محمدرئوف و عارف چوری مجید خوجملی 1000 0.0 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
هندیکاپ حاج ستارچوری مجید خوجملی 1000 54.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
هندیکاپ حاج ستارچوری ارازقلی ایری عنایت اله قولرعطا 1000 52.0 4 / 4 00:59.790 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
هندیکاپ حاج ستارچوری ارازقلی ایری 1500 52.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 8 تا 46 حاج ستارچوری کاکا چوری عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 9 01:02.180 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 0 تا 58 حاج ستارچوری کاکا چوری محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 12 01:02.170 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 0 تا 52 حاج ستارچوری کاکا چوری ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 5 01:03.120 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 0 تا 58 حاج ستارچوری کاکا چوری احمد پقه 1500 0.0 7 / 7 02:00.760 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
از 8 تا 70 حاج ستارچوری کاکا چوری 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
هندیکاپ محمدرئوف و عارف چوری کاکا چوری موسی آق ارکاکلی 1000 54.0 5 / 6 01:05.370 -