قیصر 11 ساله نریان
آدیداس
گیتی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 3 0.00% 12,200,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 12 0 3 0.00% 12,200,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
محمد شریف تاتاری بهزاد قلیخانی 1000 0.0 10 / 11 01:04.150 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1550 0.0 12 / 12 01:50.770 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 11 / 11 01:07.150 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1500 0.0 7 / 10 01:37.130 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 6 / 10 01:00.730 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0.0 5 / 11 01:54.390 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
آق اویلی بشگرد احمد پقه 1000 0.0 5 / 10 01:01.980 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 10 01:02.750 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 10 01:01.580 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 7 01:04.950 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 8 01:06.785 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 10 / 11 01:08.020 -