سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
یاسرملاح محمد شریف تاتاری بهزاد قلیخانی 1000 10 1:04.15
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
یاسرملاح محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1550 12 1:50.77
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
یاسرملاح اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 11 1:07.15
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1500 7 1:37.13
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 6 1:00.73
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 5 1:54.39
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد احمد پقه 1000 5 1:01.98
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 3 1:02.75
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 3 1:01.58
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 2 1:04.95
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 5 1:06.785
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 10 1:08.02