سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
یاسرملاح محمد شریف تاتاری بهزاد قلیخانی 1000 0 10 01:04.150
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
یاسرملاح محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1550 0 12 01:50.770
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
یاسرملاح اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0 11 01:07.150
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1500 0 7 01:37.130
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 6 01:00.730
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1600 0 5 01:54.390
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد احمد پقه 1000 0 5 01:01.980
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 3 01:02.750
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 3 01:01.580
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 2 01:04.950
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:06.785
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0 10 01:08.020