طوطیا 12 ساله مادیان
آگوگ
شاناجین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 17,450,000
مجموع 3 1 2 33.33% 17,450,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 0 تا 58 خسرو دریانی مجید ایری 1000 0.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
از 8 تا 70 خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 0.0 4 / 5 01:01.220 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 0.0 1 / 5 01:01.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 50.0 3 / 6 01:03.920 -