تیش تر 13 ساله نریان
Kyllachi
Xtrasensory
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 4 0.00% 30,250,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 4 0.00% 30,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 7 00:58.110 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان محمد خوجملی 1000 55.0 2 / 6 00:57.870 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان محمد خوجملی 1600 52.0 4 / 7 01:43.170 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان عنایت اله قولرعطا 1550 55.0 4 / 5 01:39.720 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان محمد خوجملی 1000 56.0 4 / 6 00:58.549 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هندیکاپ عسل افتخاری نژاد شهرام روان محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 7 00:58.570 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد حمید روشنی قربان محمد اودک 1000 56.0 7 / 7 01:03.250 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
ریوکالکشن اسپیدکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد حمید روشنی ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 6 01:00.310 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد حمید روشنی ستار مهرانی 1000 55.0 3 / 7 00:59.260 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد حمید روشنی 2200 52.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی احمد پقه 1000 54.0 6 / 6 01:02.780 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
هندیکاپ شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی حامد خوجملی 1000 57.0 2 / 5 00:58.920 -