منچستر 13 ساله نریان
وات سکرت
اودیسه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 2 7 10.00% 56,600,000
بندرترکمن 8 1 2 12.50% 11,950,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 29 3 9 10.34% 68,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 40 تا 100 فرهاد توغدری مراد تاجی زاده امین محمدی 1000 0.0 8 / 8 01:04.040 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 34 تا 140 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1550 0.0 10 / 10 01:48.270 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 36 تا 248 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 7 01:02.690 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 20 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 2200 0.0 3 / 10 02:25.370 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 24 تا 48 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 6 01:38.490 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 30 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 8 01:01.550 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 40 تا 78 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 6 / 7 01:45.470 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 24 تا 54 مرحوم حاجی ارازدوردی توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 6 01:43.400 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 24 تا 78 منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 11 01:00.380 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
از 16 تا 40 منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1600 0.0 2 / 10 01:47.930 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 14 تا 78 منصور وبهرام توغدری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه 1000 0.0 6 / 8 01:03.200 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 12 تا 78 فرهاد توغدری شهرام روان فیض الله رجال 1600 0.0 10 / 12 01:47.710 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 18 تا 40 عبدالحمید بایلری احمد ایری محمد خوجملی 1550 0.0 4 / 7 01:40.400 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 20 تا 46 عبدالحمید بایلری احمد ایری فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 7 01:00.900 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
از 26 تا 60 عبدالحمید بایلری بهروز ایری 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 8 تا 40 فرهاد توغدری بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.740 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 16 تا 96 فرهاد توغدری بهروز ایری ستار مهرانی 1600 0.0 7 / 10 01:46.640 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 58 فرهاد توغدری بهروز ایری بهروز ایری 1550 0.0 9 / 9 01:49.090 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
از 8 تا 54 فرهاد توغدری مجید صالح پور 1550 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 10 تا 60 پوریا و علیرضا صالح پور مجید صالح پور عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 3 / 11 01:02.230 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
از 10 تا 60 پوریا و علیرضا صالح پور مجید صالح پور 1550 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
از 16 تا 72 پرویز وفریدون غراوی مجید صالح پور مجید صالح پور 1000 0.0 5 / 6 01:04.990 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
هنديکاپ پرویز وفریدون غراوی پرویز غراوی عنایت اله قولرعطا 1550 0.0 5 / 8 01:41.900 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
از 8 تا 40 بردی قلیچ کلته عبدالحکیم مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 10 01:01.320 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
از 2 تا 40 بردی قلیچ کلته عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.970 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
از 14 تا 96 رسول قره مشک غراوی عبدالحکیم مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0.0 4 / 9 01:04.100 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
از 10 تا 60 رسول قره مشک غراوی عبدالحکیم مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0.0 3 / 10 01:00.840 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 0 تا 60 رسول قره مشک غراوی ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 3 / 11 01:03.890 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
از 0 تا 48 رسول قره مشک غراوی ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 4 / 10 01:03.490 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
از 4 تا 96 رحیم قولاق مجید خوجملی بایرام محمد ایری 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
از 2 تا 96 رحیم قولاق مجید خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 12 01:05.050 -