سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
جلیل جعفربای جمال آموت آق اویلی بشگرد 1500 7 1:43.69
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
جلیل جعفربای جمال آموت احمد پقه 1000 3 1:01.95
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1550 7 1.46.98
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی احمد پقه 1000 7 1.05.98
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
عبدالرحیم -آصف جعفربای عبدالحکیم مهرانی عبداله قولرعطا 1000  
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی 1550  
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 6 1:02:88
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 8 1:02:95
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52 3  
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی بایرام محمد ایری 1000 6 1:05:43
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1000 4 1:03:25
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی بایرام محمد ایری 1000 2  
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی محمود قولرعطا 1000 1 1:02:87
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
حاجی کمک جعفربای عبدالحکیم مهرانی عید محمد غراوی 1000 6 1:03:61
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
حاجی کمک جعفربای عبدالحکیم مهرانی عمر مهرانی 1000 6 1:06:21