سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
جلیل جعفربای جمال آموت آق اویلی بشگرد 1500 0 7 01:43.690
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
جلیل جعفربای جمال آموت احمد پقه 1000 0 3 01:01.950
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1550 0 7 01:46.980
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی احمد پقه 1000 0 7 01:05.980
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
عبدالرحیم -آصف جعفربای عبدالحکیم مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی 1550 0
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 0 6 01:02.880
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 8 01:02.950
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52 3
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
عبدالرحیم -آصف جعفربای رحیم بردی مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0 6 01:05.430
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1000 0 4 01:03.250
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0 2
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی محمود قولرعطا 1000 0 1 01:02.870
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
حاجی کمک جعفربای عبدالحکیم مهرانی عید محمد غراوی 1000 0 6 01:03.610
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
حاجی کمک جعفربای عبدالحکیم مهرانی عمر مهرانی 1000 0 6 01:06.210