برایت مون 12 ساله مادیان
دولاب
ماهم جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 3 8.33% 18,450,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 2,700,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 15 1 4 6.67% 21,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
جمال آموت آق اویلی بشگرد 1500 0.0 7 / 10 01:43.690 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
جمال آموت احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:01.950 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1550 0.0 7 / 9 01:46.980 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
عبدالحکیم مهرانی احمد پقه 1000 0.0 7 / 10 01:05.980 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
عبدالحکیم مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
رحیم بردی مهرانی بی نام 1550 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 11 01:02.880 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 8 / 12 01:02.950 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1200 52.0 3 / 12 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
رحیم بردی مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0.0 6 / 6 01:05.430 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 11 01:03.250 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
عبدالحکیم مهرانی بایرام محمد ایری 1000 0.0 2 / 6 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
عبدالحکیم مهرانی محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 9 01:02.870 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
عبدالحکیم مهرانی عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 10 01:03.610 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
عبدالحکیم مهرانی عمر مهرانی 1000 0.0 6 / 11 01:06.210 -