دل آی دل 12 ساله مادیان
وات سکرت
آیدن آی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 5,000,000
مجموع 2 0 1 0.00% 5,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 0 تا 64 ابراهیم سیدسلامت ارازقلی ایری 1700 0.0 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 0 تا 44 ابراهیم سیدسلامت ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 8 01:04.130 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 0 تا 40 احسان سیدسلامت ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 10 / 12 01:17.030 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 0 تا 44 احسان سیدسلامت ارازقلی ایری 1000 0.0 -