سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:01.690
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی نادر صالح پور 1000 0 4 01:01.530
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0 2 01:02.070
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 0 4 01:00.660
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 0 1 01:01.090
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عنایت اله قولرعطا 1600 0 4 01:49.250
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی 1550 0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0 3 00:59.860
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1500 0 4 01:39.510
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0 1 01:00.420
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0 2 01:01.450
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0 2 01:01.660
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 0 4 01:04.950
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی احمد پقه 1000 0 3 01:04.100