میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 2 7 15.38% 59,400,000
مجموع 13 2 7 15.38% 59,400,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 9 01:01.690 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
عبدالرحمن قربانی نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 9 01:01.530 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 8 01:02.070 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 8 01:00.660 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 11 01:01.090 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
عبدالرحمن قربانی عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 4 / 8 01:49.250 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
عبدالرحمن قربانی بی نام 1550 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 9 00:59.860 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1500 0.0 4 / 8 01:39.510 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 12 01:00.420 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 10 01:01.450 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 01:01.660 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 11 01:04.950 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
عبدالرحمن قربانی احمد پقه 1000 0.0 3 / 11 01:04.100 -