سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7 1:01.69
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی نادر صالح پور 1000 4 1:01.53
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 2 1:02.07
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 4 1:00.66
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی ستار مهرانی 1000 1 1:01.090
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی عنایت اله قولرعطا 1600 4 1:49.25
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی 1550
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 3 0:59.86
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1500 4 1:39.51
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 1 1:00.42
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 2 1:01.45
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 2 1:01.66
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 4 1:04.95
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی احمد پقه 1000 3 1:04.10