مایا 13 ساله مادیان
تکتاز
ایل نازخانم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 4 8.33% 27,300,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 16,050,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 5,750,000
مجموع 18 2 7 11.11% 49,100,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 24 تا 48 حاج آخوند پرویز عبدالمنان پرویز احمد پقه 1500 0.0 6 / 6 01:43.490 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 30 تا 78 ظهیرالدین یارعلی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 8 01:02.420 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 24 تا 54 بختیارکوثری آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 11 01:02.830 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 24 تا 48 مهندس پولاد نیازی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1500 0.0 9 / 9 01:47.110 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 24 تا 78 مهندس پولاد نیازی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 11 01:00.050 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 14 تا 78 ظهیرالدین یارعلی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 8 01:01.860 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 20 تا 46 مکائیل و دایان یارعلی بهرام خانقلی زاده قزل بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 / 8 01:01.740 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 18 تا 40 مکائیل و دایان یارعلی فرهاد خانقلی زاده قزل 1550 0.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 20 تا 46 مکائیل و دایان یارعلی فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 0.0 6 / 7 01:01.210 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
از 16 تا 44 ظهیرالدین و میکائیل یارعلی فرهاد خانقلی زاده قزل 1000 0.0 3 / 7 00:58.310 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 20 تا 54 مرحوم حاج عبدی پرویز قربان دردی تیرغم عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 10 01:01.960 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
از 16 تا 34 نوذر صحنه قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 8 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 20 تا 96 ظهیرالدین یارعلی قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 01:03.890 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
هنديکاپ ظهیرالدین یارعلی کاکا چوری 1550 50.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 16 تا 60 ظهیرالدین یارعلی کاکا چوری یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 7 01:03.400 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 18 تا 72 فخرالدین یارعلی کاکا چوری یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 01:02.180 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
هنديکاپ فخرالدین یارعلی حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1550 0.0 8 / 8 01:47.300 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
از 30 تا 72 ظهیرالدین یارعلی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 1000 0.0 1 / 5 01:00.590 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 2 تا 54 ظهیرالدین یارعلی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 12 01:04.270 -