شایلی 11 ساله مادیان
دماوند
مهرسا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0