سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
محمد و حامد مشرقی ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1700 0 4 01:58.290
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
حاج عبدالله ارازنژاد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 0 4 01:04.710
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
حاج عبدالله ارازنژاد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 0 4 01:08.710