شایلی 12 ساله مادیان
دماوند
مهرسا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 0 تا 64 محمد و حامد مشرقی ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1700 0.0 4 / 8 01:58.290 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 0 تا 44 حاج عبدالله ارازنژاد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 8 01:04.710 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 40 حاج عبدالله ارازنژاد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 9 01:08.710 -