سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاج شاهین تراج فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالرحیم آرامیده 1650 51 5 01:47.330
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
ملااحمد تراج ملا احمد تراج فیض الله رجال 1700 52 7 01:51.200
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
ملااحمد تراج اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1600 50 4 01:52.200
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
ملااحمد تراج اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 0 5 01:43.040
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
حاجی محمد قریشی اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 54 2 01:41.600
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
علیرضا ستاری اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1700 0 2 01:49.950
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق علی اونق 1600 50 8 01:46.970
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق عبداله قولرعطا 2200 0 7 02:31.270
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق علی اونق 1500 0 1 01:39.480
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 0 4 01:40.370
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 0 1 01:39.160
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
علیرضا ستاری اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 0 1 01:02.920
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
مسعود مجمع امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 0 1 01:03.330
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
مسعود مجمع امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 0 4 01:00.470
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
مسعود مجمع تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:08.000
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مسعود مجمع تویلی قربانی 1000 0
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مسعود مجمع تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
مسعود مجمع تویلی قربانی 1000 0