سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاج شاهین تراج فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالرحیم آرامیده 1650 51 5 1:47.33
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
ملااحمد تراج ملا احمد تراج فیض الله رجال 1700 52 7 1:51.20
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
ملااحمد تراج اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1600 50 4 1:52.20
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
ملااحمد تراج اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 5 1:43.04
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
حاجی محمد قریشی اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 54 2 1:41.60
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
علیرضا ستاری اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1700 2 1:49.95
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق علی اونق 1600 50 8 1:46.97
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق عبداله قولرعطا 2200 7 2:31.27
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق علی اونق 1500 1 1:39.48
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 4 1:40.37
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
پهلوان عظیم تراج اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 1 1:39.16
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
علیرضا ستاری اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 1 1:02.92
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
مسعود مجمع امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 1 1:03.33
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
مسعود مجمع امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 4 1:00.47
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
مسعود مجمع تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:8:00
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مسعود مجمع تویلی قربانی 1000
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مسعود مجمع تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000  
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
مسعود مجمع تویلی قربانی 1000