سیلوانا 11 ساله مادیان
سوبیسکی
صاعقه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 3 8.33% 31,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 3 3 100.00% 40,000,000
مجموع 16 4 6 25.00% 71,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالرحیم آرامیده 1650 51.0 5 / 6 01:47.330 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
ملا احمد تراج فیض الله رجال 1700 52.0 7 / 8 01:51.200 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1600 50.0 4 / 6 01:52.200 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 0.0 5 / 5 01:43.040 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
اراز قربان اونق کمال دالی جه عطا 1600 54.0 2 / 6 01:41.600 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1700 0.0 2 / 8 01:49.950 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
اراز قربان اونق علی اونق 1600 50.0 8 / 8 01:46.970 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
اراز قربان اونق عبداله قولرعطا 2200 0.0 7 / 8 02:31.270 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
اراز قربان اونق علی اونق 1500 0.0 1 / 8 01:39.480 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 0.0 4 / 7 01:40.370 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1500 0.0 1 / 8 01:39.160 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1389/07/09
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 9 01:02.920 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 7 01:03.330 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 10 01:00.470 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 7 01:08.000 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -