رایکا فدک 13 ساله نریان
سورن
ترزح
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 0 تا 12 فاطمه حسینی حمید صالح پور احمد پقه 1000 0.0 12 / 12 01:20.120 -