عالم جهان 11 ساله مادیان
طاغن
سمندر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 0 تا 32 باشگاه امین باشگاه امین طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 10 01:12.430 -