سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
باشگاه امین باشگاه امین طاهر ایگدری 1000 8 1:12.43