سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
باشگاه امین باشگاه امین طاهر ایگدری 1000 0 8 01:12.430