سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حاجی کاکا رهبر مجید ایری ستار مهرانی 1000 55 5 01:00.920
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
حاجی کاکا رهبر مجید ایری نادر صالح پور 1000 53 1 00:59.100
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی 2200 54
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبداله قولرعطا 1000 55 4 00:58.290
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1600 56 3 01:42.320
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1550 52 1 01:37.070
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 52 3 00:58.470
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1600 0 1 01:42.500
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1500 52 3 01:36.370
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 0 1 01:38.280
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 7 01:01.640
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 54 3 00:59.630