بوکی تو 11 ساله نریان
Rahy
Fantasiavgirl
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 4 8 36.36% 115,350,000
مجموع 11 4 8 36.36% 115,350,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر مجید ایری ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 9 01:00.920 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر مجید ایری نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 5 00:59.100 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی بی نام 2200 54.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبداله قولرعطا 1000 55.0 4 / 7 00:58.290 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1600 56.0 3 / 7 01:42.320 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1550 52.0 1 / 6 01:37.070 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 52.0 3 / 7 00:58.470 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 2 تا 70 حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1600 0.0 1 / 7 01:42.500 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1500 52.0 3 / 5 01:36.370 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 28 تا 70 حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 0.0 1 / 7 01:38.280 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 16 تا 46 حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 7 / 7 01:01.640 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
هندیکاپ حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 54.0 3 / 9 00:59.630 -