سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حاجی کاکا رهبر مجید ایری ستار مهرانی 1000 55 5 1:00.92
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
حاجی کاکا رهبر مجید ایری نادر صالح پور 1000 53 1 0:59.10
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی 2200 54
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبداله قولرعطا 1000 55 4 0:58.29
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1600 56 3 1:42.32
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1550 52 1 1:37,07
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 52 3 0:58.47
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1600 1 1:42.50
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی محمود قولرعطا 1500 52 3 1:36.37
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حاجی کاکا رهبر حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1550 1 1:38.28
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 7 1:01.64
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی کاکا رهبر رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 54 3 0:59.63