پایدار 12 ساله نریان
Sulamani
Exernal rever
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 3 5 42.86% 88,100,000
تهران 3 0 2 0.00% 14,800,000
مجموع 10 3 7 30.00% 102,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
هندیکاپ پایدار کوزه لی جمشید جرجانی 1600 53.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
هندیکاپ پایدار کوزه لی جمشید جرجانی 1600 53.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1600 54.0 3 / 5 01:41.270 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 2200 54.0 3 / 4 02:23.610 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1550 54.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری نادر صالح پور 1000 55.0 4 / 7 00:58.480 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1500 55.0 2 / 5 01:35.350 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 1400 52.0 3 / 5 01:31.040 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 1000 53.0 7 / 7 01:01.020 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
ریو کالکشن مایل کاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1600 53.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
ریوکالکشن اسپیدکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1000 53.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
هندیکاپ پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1500 53.0 1 / 5 01:34.770 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 8 تا 46 پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 8 01:39.260 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 20 تا 70 پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 6 00:59.840 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
هندیکاپ پایدار کوزه لی فرهاد جرجانی عنایت اله قولرعطا 1000 54.0 5 / 9 01:00.180 -