سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
پایدار کوزه لی جمشید جرجانی 1600 53
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
پایدار کوزه لی جمشید جرجانی 1600 53
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1600 54 3 1:41.27
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 2200 54 3 2:23.61
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1550 54
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری نادر صالح پور 1000 55 4 0:58.48
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری قربان محمد اودک 1500 55 2 1:35.35
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 1400 52 3 1:31.04
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری عید محمد غراوی 1000 53 7 1:01.02
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1600 53
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری 1000 53
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1500 53 1 1:34.77
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1550 1 1:39.26
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری یاسر جرجانی 1000 1 0:59.84
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
پایدار کوزه لی فرهاد جرجانی عنایت اله قولرعطا 1000 54 5 1:00.18