سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه احمد پقه 1000 50 4 1:00.60
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1600 50 5 1:41.20
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1000 55 1 1:00.87
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
حاج امید چیره نور اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 50 4 1:00.45
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
حاج نوریقدی طعنه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 3 1:00.60
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
حاج امید چیره نور اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 4 0:59.85
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
حاج امید چیره نور اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1550 50 4 1:39.257
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
حاج امید چیره نور اراز زارعی کسلخه یاسر جرجانی 1000 51 5 1:00.71
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
عبدالله و سیف الله طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1000 50 2 1:00.27
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1650 54 1 1:42.86
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1550 53 2 1:36.41
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
گلدی هیوه چی اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1000 50 2 0:58.342
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 1 0:59.57
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
بن مهدی نجم زاده عبدالحمید نظری ستار مهرانی 1550 1 1:42.39
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
عسل طعنه عیدمحمد غراوی عید محمد غراوی 1000 7 1:02.00
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
محمدرئوف کردی اراز زارعی کسلخه 1000
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1600 4 1:46.64
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه 1000
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 5 1:02.01
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
مومن چوگان اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 1 1:01.04
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 1 1:01.52
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
آنجان کردی اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 2 1:03.99