ریو میلینیوم 12 ساله نریان
Pivotal
khuload
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 29,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 1 25.00% 29,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
هندیکاپ امین رادان رشید ایری 1500 55.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
هندیکاپ امین رادان رشید ایری ابوطالب چاریزاده 1400 55.0 5 / 5 01:34.180 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
ریو کالکشن مایل کاپ امین رادان رشید ایری فیض الله رجال 1600 54.0 5 / 5 01:48.650 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
هندیکاپ امین رادان رشید ایری محمد خوجملی 1000 56.0 6 / 7 01:01.140 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
هندیکاپ امین رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 56.0 1 / 5 00:58.950 -