ریو میلینیوم 11 ساله نریان
Pivotal
khuload
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 29,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 1 25.00% 29,000,000