ریوامپلیکیشن 11 ساله مادیان
غزل رادان
رشید ایری
Pivotal
insinution
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 21,250,000
تهران 4 3 4 75.00% 69,550,000
مجموع 9 3 6 33.33% 90,800,000