دایان آتلان 3 ساله نریان
سکویاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 51
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 51
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 2 0.00% 49,500,000