سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج فریدون تمنی بهمن اونق ستار مهرانی 1600 54 5 01:46.03 53.0 51.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حاج فریدون تمنی بهمن اونق جواد آچاک 1550 53 3 01:41.36 64.0 61.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاج فریدون تمنی بهمن اونق ستار مهرانی 1000 52 2 01:03.36 53.0 51.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حاج فریدون تمنا بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52 5 01:04.51
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بنیامین و محمد امین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک 1000 52 5 01:06.46
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مهدی غلامی بهمن اونق جواد آچاک ۱۰۰۰ 52 8 1:15.02