دایان آتلان 3 ساله نریان
سکویاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 48
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 48
ریتینگ مسافت : 48
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 10 0 2 0.00% 49,500,000