انجوی 3 ساله نریان
مای جوی
جردن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 1 14.29% 72,000,000
بندرترکمن 9 1 2 11.11% 94,750,000
آق قلا 6 1 3 16.67% 109,500,000
مجموع 22 3 6 13.64% 276,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
عوض خوجملی 1200 55.5 69
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1200 58.0 5 / 11 (4.0) 01:17.610 69
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 53.5 3 / 5 (10.25) 01:04.500 69
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1550 55.0 7 / 9 (19.75) 01:40.470 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1000 54.0 3 / 11 (1.5) 01:00.120 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
سلیم خوجملی قربان محمد اودک 1000 54.0 1 / 9 00:59.700 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
سلیم خوجملی مهران عطا 1000 54.0 4 / 11 (6.25) 01:00.550 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
عوض خوجملی مهران عطا 1000 54.0 4 / 9 (7.5) 01:00.990 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عوض خوجملی مهران عطا 1700 54.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1600 54.0 9 / 10 01:47.820 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
عوض خوجملی پیمان قلرعطا 1000 54.0 7 / 9 01:01.650 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عوض خوجملی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 / 8 01:12.740 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سلیم خوجملی ستار مهرانی 1200 54.0 4 / 9 01:13.360 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
سلیم خوجملی جواد آچاک 1200 54.0 4 / 8 01:13.340 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سلیم خوجملی 1200 54.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سلیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54.0 7 / 9 01:03.780 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
عوض خوجملی ستار مهرانی 1200 53.0 1 / 11 01:14.160 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عوض خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 10 01:04.080 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 11 01:04.380 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 52.0 6 / 9 01:05.360 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
عبدالرحیم چپرلی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 10 01:04.390 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
عبدالرحیم چپرلی پیمان قلرعطا 1000 52.0 7 / 11 01:03.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 52.0 6 / 9 01:06.540 -