سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1600 54 9 01:47.82 73.0 70.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی پیمان قلرعطا 1000 54 7 01:01.65 79.0 75.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:12.74 79.0 75.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1200 54 4 01:13.36 79.0 75.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فرهاد آتابای و فرزین کر سلیم خوجملی جواد آچاک 1200 54 4 01:13.34
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مسعود افراس آب سلیم خوجملی 1200 54
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54 7 01:03.78
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
تاج محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ستار مهرانی 1200 53 1 01:14.16
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
تیمور آزمون عوض خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:04.08
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تیمور آزمون عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:04.38
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 52 6 01:05.36
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی رامین قهرمان 1000متر 52 6 01:04.39
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نازمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی پیمان قلرعطا 1000 52 7 1:03.13
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نارمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی ۱۰۰۰ 52 6 1:06.54