سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی مهران عطا 1700 54
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1600 54 9 01:47.820
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی پیمان قلرعطا 1000 54 7 01:01.650
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
محبوبه آتابای و محیا محمد آلق عوض خوجملی آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:12.740
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
بابا ارمشی و بابا راوشی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1200 54 4 01:13.360
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فرهاد آتابای و فرزین کر سلیم خوجملی جواد آچاک 1200 54 4 01:13.340
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مسعود افراس آب سلیم خوجملی 1200 54
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تاج محمد آخوند آتابای سلیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54 7 01:03.780
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
تاج محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ستار مهرانی 1200 53 1 01:14.160
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
تیمور آزمون عوض خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:04.080
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
تیمور آزمون عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 2 01:04.380
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 52 6 01:05.360
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مهندس عبدالحکیم محمد آلق عبدالرحیم چپرلی رامین قهرمان 1000 52 6 01:04.390
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نازمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:03.130
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نارمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 52 6 01:06.540