داغ مایه 3 ساله نریان
لهن گرین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 7 0 2 0.00% 46,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 0 2 0.00% 46,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
اویس رنجبر 1000 0.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
اویس رنجبر امیر مختومی 1000 54.0 7 / 10 (13.0) 01:04.800 35
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
اویس رنجبر مبین آسایش 1000 54.0 7 / 10 (16.5) 01:03.640 52
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
اویس رنجبر مبین آسایش 1000 53.0 3 / 8 (3.0) 01:01.400 52
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
اویس رنجبر متین جرجانی 1000 53.0 6 / 11 (11.0) 01:04.000 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53.0 10 / 10 01:04.900 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53.0 12 / 12 01:04.740 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اویس رنجبر عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 9 / 11 01:16.040 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اویس رنجبر عبدالحلیم قبادی 1000 53.0 10 / 12 01:08.160 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اویس رنجبر متین جرجانی 1200 54.0 8 / 9 01:18.690 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
اویس رنجبر امان محمد قلرعطا 1000 52.0 7 / 7 01:03.240 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
خسرو برزین قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 9 01:01.510 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
خسرو برزین آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 11 01:02.920 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
خسرو برزین محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 9 01:06.260 -