سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
محمد علاقی اویس رنجبر متین جرجانی 1000 53 6 01:04.000 11.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمد علاقی اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53 10 01:04.900
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
محمد علاقی اویس رنجبر عید محمد غراوی 1000 53 12 01:04.740
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
محمد علاقی اویس رنجبر عبدالرحیم آرامیده 1200 53 9 01:16.040
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
محمد علاقی اویس رنجبر عبدالحلیم قبادی 1000 53 10 01:08.160
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
محمد علاقی اویس رنجبر متین جرجانی 1200 54 8 01:18.690
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمد علاقی اویس رنجبر امان محمد قلرعطا 1000 52 7 01:03.240
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
محمد علاقی و محمد شعیب پناهی خسرو برزین قربان محمد اودک 1000 52 2 01:01.510
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
اسحاق رنجبر خسرو برزین آق اویلی بشگرد 1000 52 6 01:02.920
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
محمد علاقی خسرو برزین محمد خوجملی 1000 52 5 01:06.260