سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 57 3 01:49.090 4.5
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 55 2 01:38.990 2.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 55
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 55 5 01:01.420 3.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 55 6 01:12.910
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 55 1 01:38.750
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 53 2 01:00.780
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
حالی و محمد امین پاکزاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 53 4 01:13.400
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مهندس آنه محمد قرنجیک جمشید جرجانی محمد خوجملی 1000 53 7 01:01.410
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم حالی پاکزاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 53 6 01:15.910
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مرحوم حالی پاکزاد امید ایری نورمحمد بهادر 1000 53 4 01:03.800
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مرحوم حالی پاکزاد مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 53 1 01:00.510
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مرحوم حالی پاکزاد مجید ایری ستار مهرانی 1000 53 4 01:01.070
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مرحوم حالی پاکزاد مجید ایری جواد آچاک 1000 53 4 01:01.870
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مسعود پایمرد نورمحمد بشگرد نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:01.730
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مرحوم حالی پاکزاد نورمحمد بشگرد نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:02.310