سلطان صحرا 3 ساله نریان
پایدار
گل الگا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 171,750,000
بندرترکمن 5 2 3 40.00% 142,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 15 3 7 20.00% 314,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 57.0 3 / 8 (4.5) 01:49.090 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 55.0 2 / 9 (2.0) 01:38.990 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 55.0 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 55.0 5 / 9 (3.0) 01:01.420 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 55.0 6 / 9 01:12.910 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 55.0 1 / 9 01:38.750 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 53.0 2 / 9 01:00.780 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 53.0 4 / 8 01:13.400 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
جمشید جرجانی محمد خوجملی 1000 53.0 7 / 9 01:01.410 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1200 53.0 6 / 6 01:15.910 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 53.0 4 / 7 01:03.800 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 53.0 1 / 6 01:00.510 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مجید ایری ستار مهرانی 1000 53.0 4 / 7 01:01.070 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مجید ایری جواد آچاک 1000 53.0 4 / 6 01:01.870 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
نورمحمد بشگرد نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 6 01:01.730 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نورمحمد بشگرد نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 9 01:02.310 -