آی گل 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
شایلان۲
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 82,500,000
بندرترکمن 4 2 4 50.00% 177,000,000
مجموع 8 3 6 37.50% 259,500,000