سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1550 53 7 01:42.42 71.0 68.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ابوبکر گلستانی و عایشه حاجی آرخی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:13.32
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 3 01:04.07
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق 1000 50
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق 1000 51
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 متر 50 3 01:04.40
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد ۱۰۰۰ 50 3 1:05.58