آی گل 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
شایلان۲
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 83
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 83
ریتینگ مسافت : 83
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 82,500,000
بندرترکمن 4 2 4 50.00% 177,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 22,750,000
مجموع 10 3 7 30.00% 282,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 54.0 7 / 9 (12.25) 01:18.870 83
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 6 (2.0) 01:01.790 77
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
نورمحمد اونق 1000 55.5 77
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 9 00:59.710 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 9 01:00.340 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 51.0 6 / 7 (13.0) 01:15.460 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1550 53.0 7 / 8 01:42.420 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 52.0 1 / 11 01:13.320 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51.0 3 / 9 01:04.070 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
نورمحمد اونق 1000 50.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
نورمحمد اونق 1000 51.0 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 5 01:04.400 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 9 01:05.580 -