سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امان یامپی اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1200 56 5 01:12.83 110.0 101.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
امان یامپی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 55 3 01:01.39 110.0 101.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
امان یامپی اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 01:00.36 99.0 96.0
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
نادر طعنه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1200 53 2 01:14.05
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
تولید و پخش مبلمان ترنم اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:14.65
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امید حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 53 5 01:03.96
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
آنه محمد کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1200 53 1 01:13.92
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
امید زارعی و محمدامین یامپی اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 53 5 01:02.16
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مرحوم حاجی عبدالرحمان گرکز اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 54 2 01:02.32
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
مرحوم حاجی عبدالرحمن گرکز اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 54 4 01:03.16
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مرحوم حاجی عبدالرحمن گرکز اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 53 3 01:02.52
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
الهام گرکز اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000متر 52 2 01:03.09
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
الهام گرکز اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر ۱۰۰۰ 52 5 1:05.20
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
الهام گرکز اراز زارعی کسلخه ۱۰۰۰ 52