اوزان 3 ساله نریان
لهن گرین
گل زبیده
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 91
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 91
ریتینگ مسافت : 96
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 3 12.50% 132,250,000
بندرترکمن 7 0 5 0.00% 134,250,000
آق قلا 5 2 2 40.00% 164,000,000
مجموع 20 3 10 15.00% 430,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
قارمحمد گری 1000 55.5 91
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
قارمحمد گری یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 10 01:37.797 88
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
قارمحمد گری 1000 56.0 88
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
اراز زارعی کسلخه امیر مختومی 1200 50.0 6 / 9 (21.0) 01:19.120 89
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 55.5 5 / 8 (9.5) 01:02.880 89
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 57.0 2 / 11 (0.25) 00:59.910 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 56.0 3 / 10 (5.25) 00:59.960 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 56.0 7 / 9 (4.5) 01:01.670 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1200 56.0 5 / 9 01:12.830 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 55.0 3 / 5 01:01.390 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 1 / 9 01:00.360 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1200 53.0 2 / 7 01:14.050 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1200 53.0 5 / 8 01:14.650 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 53.0 5 / 7 01:03.960 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1200 53.0 1 / 8 01:13.920 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 53.0 5 / 8 01:02.160 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 54.0 2 / 8 01:02.320 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 54.0 4 / 10 01:03.160 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 53.0 3 / 7 01:02.520 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 10 01:03.090 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 8 01:05.200 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 -