سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بنیامین و دانیال عمادی مولام نفس قلرعطا 1000 52
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1000 52 7 0106.22
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ هادی امین پور 1000 52 8 01:09.40
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ ۱۰۰۰ 52