سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده پیمان قلرعطا 1700 50
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1600 52 2 01:44.910 2.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1550 51 1 01:40.890
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مرحوم عرشی وجدانی و دکتر طوی محمد مهرانی بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 51 4 01:03.910 3.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایوب وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده آق اویلی بشگرد 1600 50 3 01:44.750
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1550 50 5 01:41.750
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50 9 01:03.850
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دکتر توی محمد مهرانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50 6 01:15.300
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
داود مهرانی ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1200 50 7 01:16.930
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
داود مهرانی ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1000 50 3 01:05.510
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
جلال مهرانی غفار مهرانی مسعود ارمشی 1000 50 9 01:06.100
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
دکتر طوی محمد مهرانی عیدمحمد بازیار عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 01:11.400