اوچربانو 3 ساله مادیان
پایدار
زندگی بانو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 4 10.00% 135,000,000
بندرترکمن 5 0 1 0.00% 18,750,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 17 1 5 5.88% 153,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
بهمن حاجی زاده 1550 0.0 58
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
بهمن حاجی زاده رامین قهرمان 1200 52.0 8 / 9 (13.25) 01:18.740 64
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
بهمن حاجی زاده رامین قهرمان 1550 51.0 7 / 13 (10.25) 01:39.340 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 51.0 8 / 10 (18.0) 01:02.370 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
بهمن حاجی زاده رامین قهرمان 1000 50.0 3 / 9 (8.5) 01:01.000 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بهمن حاجی زاده پیمان قلرعطا 1700 50.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1600 52.0 2 / 7 (2.0) 01:44.910 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهمن حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1550 51.0 1 / 10 01:40.890 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهمن حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 51.0 4 / 9 (3.5) 01:03.910 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهمن حاجی زاده آق اویلی بشگرد 1600 50.0 3 / 11 01:44.750 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1550 50.0 5 / 10 01:41.750 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 9 / 9 01:03.850 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50.0 6 / 11 01:15.300 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1200 50.0 7 / 9 01:16.930 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ابراهیم بدویزاده عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 3 / 10 01:05.510 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
غفار مهرانی مسعود ارمشی 1000 50.0 9 / 10 01:06.100 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عیدمحمد بازیار عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5 / 6 01:11.400 -