سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
کاکا شیدایی یوسف کلته محمد خوجملی 1200 52 7 01:15.22 68.0 60.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کاکا شیدایی یوسف کلته رامین قهرمان 1200 52 7 01:16.70
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کاکا شیدایی یوسف کلته بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:04.13
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
کاکا شیدایی یوسف کلته ستار مهرانی 1000 52 1 01:04.36
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
کاکا شیدایی یوسف کلته جواد آچاک 1000 52 5 01:03.57
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مرحوم قربان نظر حاجی شیدایی یوسف کلته قربان محمد اودک 1000متر 52 8 01:07.06