سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
صفر جوش رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 7 01:04.76 57.0 30.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
صفر جوش رمضان آچاک جواد آچاک 1200 52 8 01:19.27
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مرحوم یوسف شیرمحمدلی(کاکاجان) سبحان پقه 1000 52
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم یوسف شیرمحمدلی(کاکاجان) سبحان پقه جواد آچاک 1000 52 9 01:05.42
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مرحوم یوسف شیرمحمدلی(کاکاجان) سبحان پقه جواد آچاک 1000 52 1 01:02.56
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
مرحوم خاندوردی شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک 1000 50 2 01:04.65
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مرحوم خاندوردی شیرمحمدلی سبحان پقه پیمان قلرعطا 1000 50 7 01:03.96
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مرحوم خاندوردی شیرمحمدلی سبحان پقه ابراهیم قره داشلی 1000 متر 50 4 01.03.61
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
صفرجوش شیرمحمدلی سبحان پقه احمد پقه 1000 50 10 01:08.46