سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 3 01:00.97 88.0 84.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 53 3 01:12.24 85.0 82.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:01.12 83.0 79.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50 3 01:12.02 84.0 85.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52 2 01:12.76
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی ۱۲۰۰ 52 1 01:02.59
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 1 01:02.34
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1000 متر 52
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50 3 1:00.985
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده ۱۰۰۰ 50
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 3 01:02.85