سامرسا 4 ساله مادیان
آی سا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 85
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 3 10 30.00% 436,750,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 3 12 23.08% 466,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50.0 5 / 9 (20.5) 01:18.960 85
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد 1700 53.0 1 / 7 01:49.190 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 51.0 2 / 8 (3.0) 01:43.100 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 55.0 2 / 9 (1.0) 01:12.680 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 / 10 01:00.970 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 53.0 3 / 10 01:12.240 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 51.0 2 / 9 01:01.120 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50.0 3 / 6 01:12.020 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52.0 2 / 7 01:12.760 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 4 01:02.590 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 8 01:02.340 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 8 01:00.985 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 10 01:02.850 -