سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد 1700 53 1 01:49.190
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 51 2 01:43.100 3.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 55 2 01:12.680 1.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 3 01:00.970
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 53 3 01:12.240
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:01.120
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 50 3 01:12.020
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 52 2 01:12.760
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1200 52 1 01:02.590
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده عید محمد غراوی 1000 52 1 01:02.340
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1000 52
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 50 3 01:00.985
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده 1000 50
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 3 01:02.850