یوهان بلیک 3 ساله نریان
راک ست
گودایونت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 3 0.00% 79,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
قربان محمد قولرعطا امیر مختومی 1700 53.0 9 / 10 (36.0) 02:00.590 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
قربان محمد قولرعطا آرمین آق آتابای 1000 52.0 10 / 10 (16.75) 01:05.400 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 54.0 2 / 10 01:02.790 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 10 01:03.130 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53.0 5 / 9 01:02.940 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53.0 4 / 12 01:02.970 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1200 53.0 8 / 11 01:17.440 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
یوسف قلی قربانی پیمان قلرعطا 1000 53.0 7 / 8 01:04.440 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 7 / 10 01:03.670 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 6 / 8 01:03.590 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 2 / 8 01:03.090 -