سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.79 55.0 53.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 53 3 01:03.13 51.0 48.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمد نیرومند توماچ ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53 5 01:02.94 44.0 27.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رحمت الله نوری زاده قره جه ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53 4 01:02.97
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم آق اویلی حاجی قانقرمه قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1200 53 8 01:17.44
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
جلال و دانیال نورگلدی یوسف قلی قربانی پیمان قلرعطا 1000 53 7 01:04.44
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حسین جعفری چوگان یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 7 01:03.67
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
سردار و محمد نیرومند توماچ و حامد کلته یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 6 1:03.59
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
سردار و محمد نیرومند توماچ و حامد کلته یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده ۱۰۰۰ 52 2 1:03.09