سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
یاسین طریک قربان محمد قولرعطا امیر مختومی 1700 53 9 02:00.590 36.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
امیر قلی خانی و وحید گمار قربان محمد قولرعطا آرمین آق آتابای 1000 52 10 01:05.400 16.75
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.790
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 53 3 01:03.130
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمد نیرومند توماچ ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53 5 01:02.940
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
رحمت الله نوری زاده قره جه ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 53 4 01:02.970
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم آق اویلی حاجی قانقرمه قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1200 53 8 01:17.440
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
جلال و دانیال نورگلدی یوسف قلی قربانی پیمان قلرعطا 1000 53 7 01:04.440
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حسین جعفری چوگان یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 7 01:03.670
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
سردار و محمد نیرومند توماچ و حامد کلته یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 6 01:03.590
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
سردار و محمد نیرومند توماچ و حامد کلته یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 2 01:03.090