گیورگی 3 ساله نریان
تاواش
خواری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 2 3 28.57% 154,500,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 3 0 3 0.00% 90,000,000
مجموع 13 2 7 15.38% 259,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
رسول خرمالی یاسر جرجانی 1200 55.5 2 / 11 (6.0) 01:18.023 69
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
رسول خرمالی یاسر جرجانی 1200 56.0 2 / 11 (0.125) 01:16.900 65
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
رسول خرمالی نورمحمد بهادر 1000 55.0 7 / 10 (13.5) 01:01.420 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1700 55.0 6 / 9 (8.0) 01:53.280 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رسول خرمالی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 / 7 01:12.920 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1600 52.0 4 / 10 01:43.900 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 11 01:01.770 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 / 9 01:14.700 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رسول خرمالی ستار مهرانی 1200 54.0 3 / 9 01:15.980 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
رسول خرمالی محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 9 01:04.030 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 10 01:03.850 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
رسول خرمالی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رسول خرمالی محمود عطا سیدی 1000 52.0 5 / 8 01:03.550 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
رسول خرمالی پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 / 8 01:03.760 -