سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
امید بدراقی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1700 55 6 01:53.280 8.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
امید بدراقی رسول خرمالی کمال دالی جه عطا 1200 53 1 01:12.920
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
امید بدراقی رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1600 52 4 01:43.900
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امید بدراقی رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 55 5 01:01.770
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
امید بدراقی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:14.700
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
امید بدراقی رسول خرمالی ستار مهرانی 1200 54 3 01:15.980
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
امید بدراقی رسول خرمالی محمد خوجملی 1000 52 4 01:04.030
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
امید بدراقی رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 52 3 01:03.850
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
امید بدراقی رسول خرمالی 1000 52
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
امید بدراقی رسول خرمالی محمود عطا سیدی 1000 52 5 01:03.550
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
امید بدراقی رسول خرمالی پیمان قلرعطا 1000 52 3 01:03.760