سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شهید اترک طیار بهروز ایری 1600 52
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دنیزخان و بهمن شیرمحمدلی بهروز ایری 1000 52
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دنیز شیرمحمدلی و محمد نصیر گری بهروز ایری پیمان قلرعطا 1550 52 5 01:39.600
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
دنیز اجه جان شیرمحمدلی و حامد موحد صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1200 52 6 01:13.480
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شهید اترک طیار و یونس شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 55 3 01:13.090
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 55 6 01:15.980
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمد میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 53 2 01:14.280
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم جلال عقیل اسحاق فاضل انگیزه صالح بردی گوگ ستار مهرانی 1000 53 4 01:03.800
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:03.790
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1000 52
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مرحوم کاکش داز و آیدین انگیزه صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:03.870
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مرحوم کاکش داز و آیدین انگیزه صالح بردی گوگ نورمحمد بهادر 1000 52 8 01:06.590
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
آی هان شیر محمدلی صالح بردی گوگ 1000 52