آیهان 2 3 ساله نریان
پایدار
اولترا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 67
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 54,000,000
بندرترکمن 5 1 1 20.00% 60,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 12 1 4 8.33% 130,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
بهروز ایری قربان محمد اودک 1550 52.0 12 / 13 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 5 / 11 (8.5) 01:00.980 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
بهروز ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهروز ایری 1600 52.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بهروز ایری 1000 52.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهروز ایری پیمان قلرعطا 1550 52.0 5 / 9 01:39.600 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1200 52.0 6 / 8 01:13.480 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 55.0 3 / 8 01:13.090 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 55.0 6 / 10 01:15.980 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
صالح بردی گوگ نادر صالح پور 1200 53.0 2 / 10 01:14.280 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
صالح بردی گوگ ستار مهرانی 1000 53.0 4 / 9 01:03.800 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 10 01:03.790 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
صالح بردی گوگ 1000 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
صالح بردی گوگ آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 11 01:03.870 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
صالح بردی گوگ نورمحمد بهادر 1000 52.0 8 / 11 01:06.590 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
صالح بردی گوگ 1000 52.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
صالح بردی گوگ 1000 52.0 -