سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی 1600 52 10 01:48.54 45.0 43.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی 1000 52 8 01:04.43 46.0 44.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی متین جرجانی 1000 52 8 01:04.78 44.0 42.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی مهرداد خوجملی 1200 52 11 01:18.42
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی پیمان قلرعطا 1000 52 3 01:06.12
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:06.12
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:08.24
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی ۱۰۰۰ 52