سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی یاسر جرجانی 1000 52 5 01:03.770 10.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی نادر صالح پور 1200 52 5 01:14.980 6.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی 1600 52 10 01:48.540
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی 1000 52 8 01:04.430
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی متین جرجانی 1000 52 8 01:04.780
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی مهرداد خوجملی 1200 52 11 01:18.420
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی پیمان قلرعطا 1000 52 3 01:06.120
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:06.120
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:08.240
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52