یلدا بندر 3 ساله مادیان
کاترینا1
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مبتدی و نبرده حاج دوردی آق شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 9 01:05.090 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مبتدی و نبرده حاج دوردی آق شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 6 / 8 01:06.160 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مبتدی و نبرده داود و افشین کر علی اونق محمد خوجملی 1000 50.0 9 / 10 01:07.220 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مبتدی و نبرده داود و افشین کر علی اونق علی رضا قرنجیک 1000 50.0 10 / 11 01:04.910 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مبتدی و نبرده مرتضی و محسن کر عثمان پساوند قربان محمد اودک 1000 50.0 11 / 11 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
مبتدی و نبرده طاهر کر عثمان پساوند قربان محمد اودک 1000 50.0 4 / 10 01:04.450 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مبتدی طاهر کر منوچهر قزل محمد خوجملی 1000 50.0 7 / 8 01:05.510 -