آتام 3 ساله نریان
لهن گرین
شیرمایه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 1 1 16.67% 66,000,000